Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı değişti

KAZAN, RUSSIA - MARCH 6, 2018: A screen at Kazan Arena Stadium saying 100 days are left till the start of the 2018 FIFA World Cup. Yegor Aleyev/TASS Ðîññèÿ. Êàçàíü. 6 ìàðòà 2018. Òàáëî ñ èíôîðìàöèåé, ÷òî äî íà÷àëà ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018 îñòàëîñü 100 äíåé, íà ñòàäèîíå "Êàçàíü-Àðåíà". Åãîð Àëååâ/ÒÀÑÑ

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç’in Başbakan Yardımcısı Vitaliy Mutko’nun yerine 2018 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanlığına atandığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mutko, ”Genel Müdürlüğe Aleksey Sorokin’i, Organizasyon Komitesi Başkanlığına da meslektaşım Arkadiy Dvorkoviç’i atama kararını aldık. Yapmam gereken, teknik konularla uğraşmak, devletin verdiği tüm garantilerin yerine getirilmesini sağlamak, gereken altyapının inşaatını ve hazırlanmasını denetlemektir. 25 Mayıs tarihinde bütün bu sorunları organizasyon komitesine devredeceğiz” dedi.

Güncellenmiş belgeye göre Başbakan yardımcılarının görevleri de değiştirildi. 2018 Dünya Futbol Kupasının organizasyonu, hazırlanması ve düzenlenmesini Dvorkoviç üstlendi. Mutko ise büyük spor etkinliklerinin organizasyonu, hazırlanması ve düzenlenmesinden sorumlu olacak.

Bilindiği üzere Mutko’nun eski görevleri arasında beden eğitimi, spor, turizm, gençlik politikası ve 2018 Dünya Kupası hazırlanması ve düzenlenmesi yer alıyordu. Büyük spor etkinliklerine ilişkin görevi 2018 Ocak ayında eklendi.

Facebook Yorumlar